Prins1

 

Iech, Prins Jurgen d’n Iersjte

Eksersitiecus, Maxmanicus, voetbalveteranicus

Erfprins vân Groet-Hier

Lienhier vân de Barakke

Iere commandant vân de Geweerdragers vân

‘t Garderizzjemint De Kachelpiepers

Graaf vân de Börreg

Groet Badmeister in röste vân ’t ajd-zjumbad vân Hier

Beej de gratie vân alle geweerdragers,  

en

Regerend euver alle inwoenersj vân Hier en ömsjtreke,

Dicteer en verordeneer

Ten iersjte

Tot ’t Garderizzjemint De Kachelpiepers dit jaor in de optoch vân Hier zal mètloupe.

Ten twiede

Tot ’t nuij park ’t Vloot ’t sjoenste park vân Hier zal weure

Ten derde

Tot de lètste kaffee op ’t kruusjpunt noets verlore maog goon

Ten veerde

Tot de scouting nog hiel lang in de aw hoeshajdsjaol kin blieve zitte

Ten vijfde

Tot d’r in Hier nog väöl mie AED’s opgehange zalle weure

Ten zèsde

Tot ’t mèt de karneval eve werm zal weure wie de aafgeloupe zomer

Ten zevende

Tot ’t L.V.K. dit jaor wel door ’n Hiersj meidsje gewonne zal weure

Ten achste

Tot de Prins vân Mesjtreech dizze kier neve miech maog zitte beej de sjtatiefoto vân de gezèt.

Ten negende

Tot ederein zal weite tot Sjravele en Sjraveleirs de twie sjoenste dialekwäörd zien.

Ten tiende

Tot de Hierder Karneval noets verlore maog goon.

Ten èllefde

Tot de raod vân èllef en alle ander Sjraveleirs opdrach kriege op te lètte tot al dis iersjgenumde punte naogeleif weure

Gegeve 27 jannewarie 183 kier 11 + 6

Prins Jurgen d’n Iersjte

Lang leve d’n Hierder Karneval

Versjlaag Kroenraod