2019

 

Proklematie

Iech Prins Maiky, 26e jeugprins vân ‘t jeugsjravelriek,

Groetvorsj vân Hier, Protecteur vân alle woenwagele, Graaf vân de Zèlvermiewsjtraot.

Iech Prinses Sophie, 26e jeugprinses vân ‘t jeugsjravelriek,

Joonkvrow  vân Aen de Wan, Gravin vân de grens tössje Sjaan en Hier, Besjèrmvrow vân alle plezerige kinder.

Veer proklamere heij in Hier, èllef geboje mèt hiel väöl zjwier,

Prins:                 Ten iersjte:
Tot iech, Prins Maiky, same mèt Prinses Sophie uuch veur zalle goon in de zjwoer meh plezerige daag vân de karneval.

Prinses:   Ten twiede:
 Tot veer vân de Hierder jeugkarneval  ‘ne onvergetelijke karneval maoge make.

Prins: Ten derde:
Tot ederein vân jong tot ajd ôs heij beej zal móte helpe.

Prinses:   Ten veerde:
Tot alle jeug in Hier en daoboete vân de karneval e groet fies zal make.

Prins: Ten vijfde:
Tot alle kinder in Hier mèt hiel väöl plezeer mèt ôs mètzinge, mètdânse, mètlache en mètsjpringe.

Prinses:   Ten zèsde:
Tot de groete Sjraveleirs väöl mèt de sjraveleirkes maoge same doon en dao dan veur 100% veur goon.

Prins: Ten zevende:
Tot veer ôs neet laote tegehawwe door sjlech weir, veer zalle altied door blieve goon.

Prinses:   Ten achste:
Tot in de Hierder cortège weer väöl jeug zal mètdoon, zoetot de luij langs de kant väöl plezeer zalle höbbe.

Prins: Ten negende:
Tot ederein in de Hierder jeugkarneval en in de karneval in ‘t algemein blijf geluive.

Prinses:   Ten tiende:
Tot veer ôs altied zalle inzette veur de Hierder vastelaovend same mèt ozze jeugraod en ôzze jeugkemissie.

Alletwie:                Ten èllefde:
Tot geer al dis èllef punte mót respectere en opvolge, zoetot de Hierder Jeugkarneval nog jaore maog blieve besjtoon.

Zoe opgemaak beej Cv de Sjraveleirs Hier, de 13e jannewarie in ‘t jaor 2000 + 1 x 11 + 8

 

Lang leve de Hierder jeug en lang leve de Hierder karneval.

Lang leve Prins Maiky d’n Iersjte en lang leve Prinses Sophie.